change datatype or length column in dimension cube


สมมุติก่อนหน้ามี column ที่เก็บรหัสกำหนด datatype เป็น varchar(3) วันดีคืนดี 3 digit ไม่พอแล้วขยายเป็น varchar(4)

เพราะ update dimension ก็จะได้ error ดังนี้

Cube2

มันจะแจ้ง error message ว่า

“Errors in the back-end database access module. The size specified for a binding was too small, resulting in one or more column values being truncated.”

ก็คือ length ใน dimension ยังไม่ถูกแก้ไขนั้นเอง ถ้าลอง search หาใน google วิธีแก้ปัญหาอันดับ 1 คือ

ไปที่ data source view ที่ใช้สร้าง relation ของแล้วให้ refresh schema แต่ลองทำวิธีนี้แล้วไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้

ก็ให้ไปที่ dimension ที่เราแก้ไข length ของ datatype

พอเปิด dimension ก็จะขึ้นหน้า dimension structure เลือก Column ที่แก้ไข คลิกขวา Properties

ไปที่ Properties -> Key Column -> Data Size ให้แก้ไขเป็น Length ตามที่เราแก้ไขใน database

หลังจากนั้น process cube ใหม่ก็เรียบร้อย

Cube1

SSIS – Download file http website


ถ้าเรามีไฟล์ที่ถูกระบบอีกระบบ gen มาแล้วเราต้องไปกด download บน website ทุกวัน
เราจะทำมันให้ง่ายขึ้น ได้ไม่ต้องเป็นสาวโรงงาน

1. สร้าง connection สำหรับ connection ไปยังเว็บไซด์ผ่าน http
NewConnection

2. เลือก type เป็น http นะแจ๊ะ
HTTP

3. กำหนดค่า url ที่เราจะไปเอา download file และกำหนด credentials ไปด้วยถ้ามีการกำหนดสิทธิ์ของการ access website ไว้
แต่ถ้ามี policy เรื่องการเปลี่ยน password บ่อยๆ แล้วละก็ใช้ expression ส่งค่า password ผ่านตัวแปรมาละกัน
configHTTP

4. สร้าง file connection สำหรับใช้ save file เวลาทำการ download อย่าลืมตั้งชื่อให้ control ด้วย อันนี้ตั้งชื่อว่า savefilezip ละกัน เป็นการกำหนดด้วยว่าจะ save file ไปไว้ path ไหน
NewFileConnection

5. ลาก script task มาวางและกด edit script
นำ code นี้ไปแปะไว้ใน main() เป็นอันเสร็จพิธี

try
{
Object mySSISConnection = Dts.Connections[“HTTP Connection Manager”].AcquireConnection(null);
HttpClientConnection myConnection = new HttpClientConnection(mySSISConnection);
myConnection.DownloadFile(Dts.Connections[“savefilezip”].ConnectionString, true);
Dts.TaskResult = (int)ScriptResults.Success;
}
catch(Exception ex)
{
Dts.Events.FireError(0, “Download File”, “Download failed: ” + ex.Message, string.Empty, 0);
Dts.TaskResult = (int)ScriptResults.Failure;
}

code
การทำการงานของ code ก็สร้าง connection ไปที่ http ด้วย Class HttpClientConnection และใช้ function DownloadFile โดย parameter ที่ใส่ชื่อ File Connection ที่เราสร้างเอาไว้นั่นเองงงงงง มาเลิกเป็นสาวโรงงานกัน

SSIS Logging provider type sql server


ปกติเราสามารถทำการ Log การ execute package ของ SSIS ได้ โดยเราทำการ click right ที่ package แล้วเลือก Logging

Image

 

โดยจะมี provider type ให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบด้วยกัน โดยที่ default ของ Provider จะเป็น windows event log

แต่ topic นี้เราจะมาลองใช้ provider type ที่เป็น SQL Server ดู

Image

 

หลังจากกด add ก็ทำการเลือก config connection ที่มี ซึ่งในตัวอย่างนี้ มี connection ที่ใช้ในการ ETL อยู่แล้ว

 

 

 

Image

 

ต่อไปดูมากำหนดค่าที่เราต้องการบันทึก โดยไปที่ tab details จะมี Event ให้เราเลือกว่าเราต้องการ Log event อะไรบ้าง

โดย ผมเลือก OnPreExecute , OnPostExecute

ซึ่งเราสามารถเลือก Advance เพื่อจะกำหนดรายละเอียดแต่ละ Event ต้องการจะบันทึกอะไรบ้าง

 

 

Image

 

โดย package นั้นจะใช้งาน stored procedure “dbo.sp_ssis_addlogentry” ในการบันทึก log ลงตาราง

“sysssislog” ภายใน database connection ที่เราทำการเลือกไว้แต่จะอยู่ภายใต้ “System Tables”

 

 

 

ImageImage

ตัวอย่างข้อมูลที่บันทึกลง sysssislog

Image

Expression Cast Type (SSIS)


Cast string to numeric

syntax  :  (DT_NUMERIC,<<precision>>,<<scale>>)

example : (DT_NUMERIC,18,2)SUBSTRING(LogDetail,17,8)

Cast number to string

syntax : (DT_STR,<<length>>,<<code_page>>)

example : (DT_STR,8,874)TransactionDate

Cast string to date (TransactionDate variable type string)

syntax : (DT_DATE)

example : (DT_DATE)TransactionDate

you can look cast possible type in folder tree ‘Type Casts’

Image

Image

One Cube vs Multiple Cubes


One Cube vs Multiple Cubes

Chris Webb's BI Blog

One of the questions discussed in the book that Marco, Alberto and I wrote last year, “Expert Cube Development with SSAS 2008” (available in all good bookshops, folks!) was whether, if you have multiple fact tables, you should create one big cube with multiple measure groups or multiple cubes each with a single measure group. While I still stand by what we wrote then, I recently took part in an interesting debate on this subject in the MSDN Forum with Akshai Mirchandani from the dev team about the pros and cons of each approach where some interesting new details came to light:

http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/sqlanalysisservices/thread/681e59bd-93ca-4a91-9f26-8ed96e825553

Here are the main points you need to consider when deciding whether to use the single cube approach or the multiple cube approach. In favour of the multiple cube approach:

 • Having multiple, smaller cubes may result in faster query performance than one large cube in…

View original post 1,027 more words

show query detail in SPID


sp_who2

query all SPID in instance

example

PSID  status                     command                                  CPUTime                 
57     sleeping                   AWAITING COMMAND               2080066
58     RUNNABLE              SELECT INTO                                      93

dbcc inputbuffer(57)

show query in PSID 57

ISNULL , COALESCE


Problem

When writing T-SQL, a lot of developers use either COALESCE or ISNULL in order to provide a default value in cases where the input is NULL. They have various reasons for their choice, though sometimes this choice may be based on false assumptions. Some think that ISNULL is always faster than COALESCE. Some think that the two are functionally equivalent and therefore interchangeable. Some think that you need to use COALESCE because it is the only one that adheres to the ANSI SQL standard. The two functions do have quite different behavior and it is important to understand the qualitative differences between them when using them in your code.

Solution

The following differences should be considered when choosing between COALESCE and ISNULL:


The COALESCE and ISNULL SQL Server statements handle data type precedence differently

COALESCE determines the type of the output based on data type precedence. Since DATETIME has a higher precedence than INT, the following queries both yield DATETIME output, even if that is not what was intended:

DECLARE @int INT, @datetime DATETIME;
SELECT COALESCE(@datetime, 0);
SELECT COALESCE(@int, CURRENT_TIMESTAMP);

Results:

1900-01-01 00:00:00.000
2012-04-25 14:16:23.360

With ISNULL, the data type is not influenced by data type precedence, but rather by the first item in the list. So swapping ISNULL in for COALESCE on the above query:

DECLARE @int INT, @datetime DATETIME;
SELECT ISNULL(@datetime, 0);
--SELECT ISNULL(@int, CURRENT_TIMESTAMP);

For the first SELECT, the result is:

1900-01-01 00:00:00.000

If you uncomment the second SELECT, the batch terminates with the following error, since you can’t implicitly convert a DATETIME to INT:

Msg 257, Level 16, State 3, Line 3
Implicit conversion from data type datetime to int is not allowed. Use the CONVERT function to run this query.

While in some cases this can lead to errors, and that is usually a good thing as it allows you to correct the logic, you should also be aware about the potential for silent truncation.  I consider this to be data loss without an error or any hint whatsoever that something has gone wrong. For example:

DECLARE @c5 VARCHAR(5);
SELECT 'COALESCE', COALESCE(@c5, 'longer name')
UNION ALL
SELECT 'ISNULL',  ISNULL(@c5,  'longer name');

Results:

COALESCE longer name
ISNULL  longe

This happens because ISNULL takes the data type of the first argument, while COALESCE inspects all of the elements and chooses the best fit (in this case, VARCHAR(11)). You can test this by performing a SELECT INTO:

DECLARE @c5 VARCHAR(5);
SELECT 
 c = COALESCE(@c5, 'longer name'), 
 i = ISNULL(@c5, 'longer name')
INTO dbo.testing;
SELECT name, t = TYPE_NAME(system_type_id), max_length, is_nullable
 FROM sys.columns
 WHERE [object_id] = OBJECT_ID('dbo.testing');

Results:

name system_type_id max_length is_nullable
---- -------------- ---------- -----------
c  varchar    11     1
i  varchar    5     0

As an aside, you might notice one other slight difference here: columns created as the result of COALESCE are NULLable, while columns created as a result of ISNULL are not. This is not really an endorsement one way or the other, just an acknowledgement that they behave differently. The biggest impact you’ll see from this difference is if you use a computed column and try to create a primary key or other non-null constraint on a computed column defined with COALESCE, you will receive an error:

CREATE TABLE dbo.works
(
 a INT,
 b AS ISNULL(a, 15) PRIMARY KEY
);
CREATE TABLE dbo.breaks
(
 a INT,
 b AS COALESCE(a, 15) PRIMARY KEY
);

Result:

Msg 1711, Level 16, State 1, Line 1
Cannot define PRIMARY KEY constraint on column ‘b’ in table ‘breaks’. The computed column has to be persisted and not nullable.
Msg 1750, Level 16, State 0, Line 1
Could not create constraint. See previous errors.

Using ISNULL, or defining the computed column as PERSISTED, alleviates the problem. Trying again, this works fine:

CREATE TABLE dbo.breaks
(
 a INT,
 b AS COALESCE(a, 15) PERSISTED PRIMARY KEY
);

Just be aware that if you try to insert more than one row where a is either NULL or 15, you will receive a primary key violation error.

One other slight difference due to data type conversion can be demonstrated with the following query:

DECLARE @c CHAR(10);
SELECT 'x' + COALESCE(@c, '') + 'y';
SELECT 'x' + ISNULL(@c, '') + 'y';

Results:

xy
x     y

Both columns are converted to VARCHAR(12), but COALESCE ignores the padding implicitly associated with concatenating a CHAR(10), while ISNULL obeys the specification for the first input and converts the empty string to a CHAR(10).


The SQL Server COALESCE statement supports more than two arguments

Consider that if you are trying to evaluate more than two inputs, you’ll have to nest ISNULL calls, while COALESCE can handle any number. The upper limit is not explicitly documented, but the point is that, for all intents and purposes, COALESCE will better handle your needs in this case. Example:

SELECT COALESCE(a, b, c, d, e, f, g) FROM dbo.table;
-- to do this with ISNULL, you need:
SELECT ISNULL(a, ISNULL(b, ISNULL(c, ISNULL(d, ISNULL(e, ISNULL(f, g)))))) FROM dbo.table;

The two queries produce absolutely identical plans; in fact, the output is extrapolated to the exact same expression for both queries:

CASE     WHEN [tempdb].[dbo].[table].[a] IS NOT NULL THEN [tempdb].[dbo].[table].[a] 
  ELSE CASE WHEN [tempdb].[dbo].[table].[b] IS NOT NULL THEN [tempdb].[dbo].[table].[b] 
  ELSE CASE WHEN [tempdb].[dbo].[table].[c] IS NOT NULL THEN [tempdb].[dbo].[table].[c] 
  ELSE CASE WHEN [tempdb].[dbo].[table].[d] IS NOT NULL THEN [tempdb].[dbo].[table].[d] 
  ELSE CASE WHEN [tempdb].[dbo].[table].[e] IS NOT NULL THEN [tempdb].[dbo].[table].[e] 
  ELSE CASE WHEN [tempdb].[dbo].[table].[f] IS NOT NULL THEN [tempdb].[dbo].[table].[f] 
  ELSE [tempdb].[dbo].[table].[g] END END END END END END

So the main point here is that performance will be identical in this case and that the T-SQL itself is the issue, it becomes needlessly verbose. And these are very simple, single-letter column names, so imagine how much longer that second query would look if you were dealing with meaningful column or variable names.


COALESCE and ISNULL perform about the same (in most cases) in SQL Server

Different people have run different tests comparing ISNULL and COALESCE, and have come up with surprisingly different results. I thought I would introduce a new test based on SQL Server 2012 to see if my results show anything different. So I created a simple test with two variables, and tested the speed of COALESCE and ISNULL in four scenarios: (1) both arguments NULL; (2) first argument NULL; (3) second argument NULL; and, (4) neither argument NULL. I simply assigned the result of COALESCE or ISNULL to another variable, in a loop, 500,000 times, and measured the duration of each loop in milliseconds. This was on SQL Server 2012, so I was able to use combined declaration / assignment and a more precise data type than DATETIME:

DBCC DROPCLEANBUFFERS;
DECLARE 
 @a  VARCHAR(5), -- = 'str_a', -- this line changed per test
 @b  VARCHAR(5), -- = 'str_b', -- this line changed per test
 @v  VARCHAR(5), 
 @x  INT     = 0,
 @time DATETIME2(7) = SYSDATETIME();
WHILE @x <= 500000
BEGIN
 SET @v = COALESCE(@a, @b); --ISNULL --this line changed per test
 SET @x += 1;
END
SELECT DATEDIFF(MILLISECOND, @time, SYSDATETIME());

I ran each test 10 times, recorded the duration in milliseconds, and then averaged the results:

Performance results for a simple COALESCE vs. ISNULL statement in SQL Server

This demonstrates that, at least when we’re talking about evaluating constants (and here I only evaluated two possibilities), the difference between COALESCE and ISNULL is not worth worrying about.

Where performance can play an important role, and hopefully this scenario is uncommon, is when the result is not a constant, but rather a query of some sort. Consider the following:

SELECT COALESCE((SELECT MAX(index_id) FROM sys.indexes WHERE [object_id] = t.[object_id]), 0)
 FROM sys.tables AS t;

SELECT ISNULL((SELECT MAX(index_id) FROM sys.indexes WHERE [object_id] = t.[object_id]), 0)
 FROM sys.tables AS t;

If you look at the execution plans (with some help from SQL Sentry Plan Explorer), the plan for COALESCE is slightly more complex, most noticeably with an additional Stream Aggregate operator and a higher number of reads. The plan for COALESCE:

SQL Server Query Plan for COALESCE with a subquery

And the plan for ISNULL:

SQL Server Query Plan for ISNULL with a subquery

The COALESCE plan is actually evaluated as something like:

SELECT CASE WHEN (SELECT index_id FROM sys.indexes WHERE [object_id] = s.[object_id]) IS NOT NULL
 THEN (SELECT MAX(index_id) FROM sys.indexes WHERE [object_id] = s.[object_id]) ELSE 0 END;

In other words, it is evaluating at least part of the subquery twice. To me, this is kind of like selecting the number of rows of a table to determine if the number is greater than zero, then as a result of that, computing the count again. ISNULL, on the other hand, somehow has the smarts to only evaluate the subquery once. To be honest, I think this is often an edge case, but the sentiment seems to proliferate into all discussions that involve the two functions.

If you are writing complex expressions using ISNULL, COALESCE or CASE where the output is either a query or a call to a user-defined function, it is important to test all of the variants to be sure that performance will be what you expect. If you are using simple constant, expression or column outputs, the performance difference is almost certainly going to be negligible. But if every last nanosecond is important, the only way you can know for sure which will be faster, is to test for yourself, on your hardware, against your schema and data.


ISNULL is not consistent across Microsoft products/languages

ISNULL can be confusing for developers from other languages, since in T-SQL it is an expression that returns a context-sensitive data type based on exactly two inputs, while in – for example – MS Access, it is a function that always returns a Boolean based on exactly one input. In some languages, you can say:

IF ISNULL(something)
 -- do something

In SQL Server, you have to compare the result to something, since there are no Boolean types. So you have to write the same logic in one of the following ways:

IF something IS NULL
 -- do something

-- or
IF ISNULL(something, NULL) IS NULL
 -- do something

-- or
IF ISNULL(something, '') = ''
 -- do something

Of course you have to do the same thing with COALESCE, but at least it’s not different depending on where you’re using the function. Now you could also argue the other way – and I’m trying hard to not be biased against ISNULL here. Since COALESCE isn’t available in other languages or within MS Access at all, it can be confusing for those developers to have to learn about COALESCE when they realize that ISNULL does not work the same way.

Another interesting note is that SQL Server Compact Edition does not support ISNULL, so if you are working with both SQL Server and SQL Server Compact, you’re going to have to use COALESCE or CASE when using the latter.


COALESCE is ANSI standard

COALESCE is part of the ANSI SQL standard, and ISNULL is not. Adhering to the standard is not a top priority for me personally; I will use proprietary features if there are performance gains to take advantage of outside of the strict standard (e.g. a filtered index), if there isn’t an equivalent in the standard (e.g. GETUTCDATE()), or if the current implementation doesn’t quite match the functionality and/or performance of the standard (again a filtered index can be used to honor true unique constraints). But when there is nothing to be gained from using proprietary functionality or syntax, I will lean toward following the standard.


Conclusion

Developers should be well aware of the different programmability characteristics of COALESCE and ISNULL, and should be careful not to draw any general conclusions about performance from hearsay or from isolated observations.

Personally I always use COALESCE both because it is compliant to the SQL standard and because it supports more than two arguments. Also I have yet to write a query that uses an atomic subquery as one of the possible outcomes of CASE or COALESCE, so the obscure scenario where performance can matter has not been a concern to date.

 

credit : http://www.mssqltips.com/sqlservertip/2689/deciding-between-coalesce-and-isnull-in-sql-server/